Dacia ja WLTP

Dacia-malliston autot ovat laadukkaita ja luotettavia ja niissä hyödynnetään Renault-ryhmän tekniikkaa, mikä mahdollistaa sekä erinomaisen polttoainetehokkuuden että alhaiset CO2-päästöt. Kaikki Dacia-malliston autot valmistetaan ISO 14 001 -standardien mukaisissa tehtaissa ja uusin, vuonna 2012 avattu tehtaamme on suunniteltu täysin päästöneutraaliksi.  Suomessa myytävät Daciat täyttävät luonnollisesti kaikki EU:n asettamat päästösäädökset ja niin CO2-päästöjä, polttoaineen kulutusta kuin hiukkaspäästöjäkin on jatkuvasti pienennetty. Sinulle auton omistajana päästöjen ja kulutuksen aleneminen näkyy tietysti yhä pienempänä polttoaineen kulutuksena sekä alhaisempina veroina, eli pienempinä käyttökustannuksina.

WLTP-mittausjärjestelmän tavoitteena on ollut kuvata liikenteessä syntyviä päästöjä entistä paremmin, vaikka kyseessä onkin edelleen laboratorio-olosuhteissa tehty testi. Uuden auton ostajalle standardoitu WLTP-testaustapa antaa mahdollisuuden vertailuun eri ajoneuvomallien polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen välillä. Testi on kuitenkin edelleen laboratoriotesti, eikä kaikkia oikean ajotilanteen asioita ole voitu siinä huomioida, joten lukemissa on edelleen eroja oikean elämän ajosuoritteeseen verrattuna.

Dacian maahantuoja Nordic Automotive Services Oy julkaisee selkeyden ja mahdollisimman suuren läpinäkyvyyden varmistamiseksi mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot kunkin auton polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöarvosta.

WLTP- ja NEDC-testit

Ennen kuin uuden automallin myynnin voi Euroopassa aloittaa, se testataan ja varmistetaan, että se täyttää kaikki tarvittavat ja voimassa olevat määräykset ja direktiivit. Päästöjen osalta EU:ssa on tällä hetkellä voimassa Euro 6 -standardi, joka koskee kaikkia uusia autoja. Testit toteuttaa puolueeton taho, kuten ranskalainen UTAC.

Testit perustuvat vakioituihin ajosykleihin (matka, ajonopeus, ulkolämpötila, jne) ja polttomoottoriautojen osalta niissä mitataan CO2- ja hiukkaspäästöjä sekä polttoaineen kulutusta. Päästöjen ja polttoaineenkulutuksen tyyppihyväksyntä perustuu tarkoin määriteltyihin, avoimesti dokumentoitaviin, objektiivisiin ja toistettavissa oleviin testausmenetelmiin.

Euroopassa autojen päästö- ja kulutusmittauksissa käytetty NEDC-päästömittausstandardi vaihtui vuonna 2018 WLTP-standardiin. Muutoksen myötä myös moottorimallistomme muuttui ja kaikki uudet Daciat ovat siitä alkaen olleet WLTP-standardin mukaisia. WLTP-mittauksen mukainen CO2-päästö on aiemmin käytössä ollutta NEDC-mittauksen tuottamaa päästöarvoa korkeampi. Suomessa uusien autojen autoverotus perustuu tyyppihyväksynnässä ilmoitettuun hiilidioksidipäästöön, joten autoverotuksessa sovelletaan nykyään WLTP-päästöarvoja sekä uusia, niille sopeutettuja autoverotaulukoita. Mittaustavan muutos ei vaikuta aiemmin rekisteröityyn NEDC-tyypitettyyn autokantaan.

WLTP-testimenettely arvioi nykypäivän ajo-olosuhteita paremmin kuin aiempi NEDC-menettely, mutta uusikaan testi ei pysty huomioimaan kaikkia mahdollisia muuttujia. Laboratoriossa mitattujen päästöjen ja kulutuksen välillä on siten eroa ajoneuvon käyttöön oikeassa ajossa, johtuen yksittäisen kuljettajan ajotavasta (esim. kiihdytykset ja jarrutukset) ja -käyttäytymisestä (esim. ilmastointilaiteen käyttö) sekä liikenne- ja sääolosuhteista.

Standardoidulla laboratoriotestillä voidaan siis saada arvoja, joilla eri ajoneuvoja ja automalleja voidaan verrata keskenään.

WLTP-TESTIMENETELMÄ

WLTP käyttää uutta Worldwide harmonised Light-duty vehicle Test Cycles (WLTC) -testimenetelmää henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidin ja muiden päästöjen mittaamiseen.

WLTP-testissä suurin nopeus on 131,3 km/h, keskimääräinen nopeus on 46,5 km/h ja testin kokonaisaika on 30 minuuttia. Ajettavan matkan pituus on 23,25 kilometriä. WLTP-testi koostuu neljästä osasta enimmäisnopeuden mukaan: hidas (korkeintaan 56,5 km/h), keskinopea (korkeintaan 76,6 km/h), nopea (jopa 97,4 km/h) ja moottorietienopeus (korkeintaan 131,3 km/h). Nämä syklin osat simuloivat kaupungissa ja taajamassa ajamista sekä ajoa maanteillä ja moottoriteillä. Menettelyssä otetaan huomioon myös kaikki ajoneuvon valinnaiset varusteet, jotka vaikuttavat aerodynamiikkaan, vierintävastukseen ja ajoneuvon massaan, ja sitä kautta CO2-arvoon, joka heijastaa yksittäisen ajoneuvon ominaisuuksia.

RDE-ajosykli (Real Driving Emissions) täydentää WLTP-mittausta EU:ssa

WLTP-mittauksen lisäksi uusille autoille tehdään EU:ssa RDE-testi. RDE-testillä ei ole vaikutusta ajoneuvon verotukseen, sillä sen tarkoituksena on seurata typen oksidipäästöjä, ei hiilidioksidipäästöjä. RDE-testi ei ole samalla tavoin toistettavissa kuin laboratoriossa tehtävät mittaukset. Jos samaa ajoneuvoa ajetaan useita kertoja RDE-testissä, tulokset poikkeavat aina edellisistä mittauksista, sillä esimerkiksi pysähdysten määrä ja säätilan muutokset vaikuttavat mittaustuloksiin.

RDE-mittaus tehdään liikenteessä ajaen, siis käytännön olosuhteissa. RDE-testin tavoitteena on antaa totuudenmukainen kuva typen oksidi -päästöistä ajon aikana ja varmistaa, että ajoneuvot ovat vähäpäästöisiä myös todellisissa liikenneolosuhteissa, eivätkä vain tarkoin säännellyissä laboratorio-olosuhteissa.